Kérdése lenne? Információ, recepció:
Telefon: 06 (20) 548-8168   Email: info@nairam.hu
Nairam alap fejlécképe

ÁSZF

 

Általános Szerződési Feltételek

1. A Szolgáltató adatai
Nairam Kft.
Székhelye: 5081. Szajol, Hrsz 096/8
Cégjegyzékszám: Cg 16-09-002133
Adószám: 11260064-2-16
2. Általános szabályok
2.1. Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Nairam Klubhotel és Szabadidő Központ szolgáltatásainak
igénybevételét.
2.2. Speciális, egyedei feltételek nem képezik részét a közölt Általános Szerződési Feltételeknek, de nem zárják ki a külön
megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.
3. Szerződő fél
3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.
3.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a
Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – a feltételek teljesülése esetén – szerződéses felekké válnak (továbbiakban
Felek).
3.3. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban
Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés
szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.
4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség
4.1. A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől
számított 48 órán belül nem érkezik konkrét rendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.
4.2. A Szerződés a Vendég írásban, vagy szóban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön
létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.
Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.
4.3. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.
4.3.1. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben
kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
4.3.2. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes
hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.
4.4. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.
5. Lemondási feltételek
5.1. Egyéni vendégek részére:
Főszezonban és kiemelt időszakokban érkezés előtt legalább 15 nappal a lemondás díjtalan, 15 napon belüli lemondás esetén a
kötbér mértéke 1 napi szobaár vagy a csomagár 1 napra eső része.
Közép-, elő és utószezonban a lemondás érkezés előtt legalább 72 órával díjtalan, 72 órán belül a kötbér összege egy napi teljes
szobaár, vagy a csomagár 1 napi része.
a) Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más, Szerződésben foglalt
módon nem biztosította, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége az érkezési napon helyi idő szerint 18:00 órát követően
megszűnik.
b) Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más Szerződésben foglalt
módon biztosította, és az érkezési napon helyi idő szerint 18:00 óráig nem érkezik meg, vagy nem jelzi előre, hogy ennél későbbi
időpontban érkezik, a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű, de legalább egy napi szállásdíjat kötbérként érvényesít.
Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap déli 12:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a
Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.
5.2. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén, a fentiektől
eltérő, egyedi Szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.
5.3. Esküvői rendezvények lemondási feltételei
a) Lekötött esküvői rendezvény lemondása esetén, amennyiben a rendezvény dátumát megelőző 30 napnál korábban történik a
lemondás, az első 30 % előleg visszafizetése csak abban az esetben történik meg, ha ezt a napot értékesíteni tudjuk másik párnak.
Ha nem tudjuk értékesíteni, akkor a befizetett előleg nem kerül visszafizetésre. A második 30 % előleget visszafizetjük, ha a
rendezvény lemondása a rendezvény dátumát megelőző két hétnél korábban történik. Ha két héten belül mondja le a Pár a
foglalást , ezt az összeget sem áll módunkban visszafizetni.
b) Amennyiben a befizetett 30%-ot foglalóként vesszük át, nem kerül visszafizetésre a befizetett foglaló, a rendezvény lemondása
esetén semmilyen körülmények között. A második 30 % előleget visszafizetjük, ha a rendezvény lemondása a rendezvény dátumát
megelőző két hétnél korábban történik. Ha két héten belül mondja le a megrendelő a foglalást ezt az összeget sem áll módunkban
visszafizetni.
5.3. Táborok lemondási feltételei
a) Lekötött tábor lemondása esetén, amennyiben a rendezvény dátumát megelőző 60 napnál korábban történik a lemondás, az
első 20 % előleg visszafizetése csak abban az esetben történik meg, ha ezt a időintervallumot értékesíteni tudjuk másik tábor
számára. Ha nem tudjuk értékesíteni, akkor a befizetett előleg nem kerül visszafizetésre. Amennyiben 60 napon belül történik a
tábor lemondása a befizetett előleget nem fizetjük vissza.
6. Árak
6.1. A Nairam Klubhotel szolgáltatás árai a recepción találhatóak.
6.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.
6.3. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által
szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés
mellett, áthárítja a Szerződő félre.
6.4. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a www.nairam.hu weboldalon kerülnek meghirdetésre.
7. Fizetés módja, garancia
7.1. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, a
szállodából történő távozást megelőzően tart igényt, de egyedi megállapodás keretében adhat lehetőséget utólagos fizetésre is.
7.2. A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének garantálására;
a) kérhet hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértéke a hitelkártyán zárolásra
kerül,
b) kérheti előleg megfizetését a részvételi díj egy részére vagy annak teljes összegére
7.3. A Szerződő fél számláját kiegyenlítheti HUF-ban, és/vagy EUR-ban.
a) bármely olyan pénznemben, melyet a Szolgáltató elfogadásra meghirdet. Az átszámítás, illetve számlázás ebben az esetben a
Szolgáltató számlavezető Bankjának a Vendég érkezési napján érvényes deviza vételi árfolyamán történik.
b) a Szolgáltató elfogad készpénzkímélő fizetési eszközöket (bankkártya, SZ.É.P Kártya), melyek mindenkori aktuális listáját
kívánságra a Szerződő fél rendelkezésére bocsátja.
8. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
8.1 A Vendég a szállodai szobát az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el (Check in), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt
10:00 óráig köteles elhagyni (Check out).
8.2. Ha a Vendég a szobát az érkezés napján reggel 6:00 óra előtt kívánja elfoglalni, úgy az előző éjszaka felszámításra kerül.
9. Háziállatok
9.1. A Nairam Klubhotel és Szabadidő Központ területére háziállat nem vihető be.
10. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése
10.1. A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását
megtagadni, ha:
a) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt,
b) a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok
befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít,
c) a Vendég fertőző betegségben szenved.
d) a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előleg-fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig
10.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.
11. Elhelyezési garancia
11.1. Amennyiben a Szolgáltató által működtetett intézmény a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés,
ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul
gondoskodni.
11.2. A Szolgáltató köteles;
a) a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás
megszűntéig – egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely
biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli
b) térítésmentesen egyszeri alkalommal telefonálási lehetőséget biztosítani a Vendég részére a szálláshely változásának közlésére
c) ingyenes transzfert biztosítani a Vendég részére a felajánlott helyettesítő szálláshelyre való költözéshez, és az esetleges későbbi
visszaköltözéshez
11.3. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott
helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.
12. A vendég betegsége, halála
12.1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját
érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.
12.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse,
illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások
ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.
13. A Vendég jogai
13.1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek
rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.
13.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való
tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett)
panasz kezelésére vállal kötelezettséget.
13.3. A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.
14. A Vendég kötelezettségei
14.1. A Vendég köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon
kiegyenlíteni.
14.2. A Vendég saját ételt-italt nem hozhat be a szálloda vendéglátó egységeibe.
15. A Vendég kártérítési felelőssége
A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy
az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll
kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.
16. A Szolgáltató jogai
Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának
megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a
vendégnek azon a személyes tulajdontárgyain, amelyeket az intézménybe magával vitt.
17. A Szolgáltató kötelezettsége
A Szolgáltató köteles;
a) a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás standard-ek szerint teljesíteni
b) a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni
18. A Szolgáltató kártérítési felelőssége
18.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak
alkalmazottai hibájából következett be.
18.1.1. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek
körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég maga okozta.
18.1.2. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket az intézményben, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges
kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
18.1.3. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a recepciónak, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell
bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz
szükséges.
18.2. A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért is, amelyet a megszálló Vendég dolgainak elvesztése, elpusztulása vagy
megsérülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen,
vagy a szobájában helyezett el.
18.2.1. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten
átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a
bizonyítás a Vendéget terheli.
18.3 A kártérítés mértéke a Szerződés szerinti napi szobaár összegének az ötvenszerese, kivéve, ha a kár ennél kevesebb.
19. Titoktartás
A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok betartására.
20. Vis major
Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a
Szolgáltató nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítési alól, amíg ezen
ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények
bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető
leghamarabb helyrehozzák.
21. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog
A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.
22. Weboldal
22. A Nairam Klubhotel és Szabadidő Központ üzemelteti a www.nairam.hu weboldalt, valamint a Nairam Klubhotel Hivatalos
Facebook oldalt, ahol rendszeresen tájékoztatja vendégeit a szabadidő központban történtekről.
22.2 Szerzői jog
A weboldal, a felhasznált képek és logók elrendezését szerzői jog védi. Bármely olyan tárgyaknak egyéb elektronikus vagy
nyomtatott kiadványba történő átmásolása vagy felhasználása, mint a képek vagy szövegek, nem engedélyezett a Nairam Kft.
beleegyezése nélkül.

Az alábbi linkre kattintva is elérheti el az ASZF tartalmát.

webgalamb védelem